Groningen Atletiek en Talentontwikkeling

In samenwerking tussen Groningen Atletiek, de Stichting Topsport Groningen Atletiek, de combinatiefunctionaris en de Stichting Team Grunning (Team 4Mijl) is oktober 2010 een beloftevol programma voor talentontwikkeling gestart.

D-, C- en B-junioren die door de talenttrainers als talent worden herkend krijgen extra faciliteiten om zich verder te ontwikkelen.

Oktober 2010 zijn we gestart met 30 talenten. Gedurende seizoen zijn 3 talenten op eigen verzoek uitgestroomd, oktober 2011 zijn 2 talenten uitgestroomd omdat ze A-junior zijn geworden. Tevens zijn in oktober 2011 13 nieuwe talenten ingestroomd.

Welke faciliteiten bieden we?

D-junior (talent)

- 2 clubtrainingen (verplicht)
- 1 specialisatietraining

C-junior (talent)

- 1 clubtraining (gewenst)
- 2 specialisatietrainingen
- 1 zelfstandige training (duurloop/buikspieren)

B-junior (talent)

- 2 specialisatietrainingen en 
- 3 a 4 zelfstandig / met specialisatie coach

- sportmassage

A-junioren en senioren (toppers)

- 2 specialisatietrainingen en 
- 3 a 4 zelfstandig / met specialisatie coach

- sportmassage

- financiële middelen/vergoeding voor sportgerelateerde kosten

Voor alle talenten

- trainingsschema’s op maat
- uniforme trainingskleding
- trainingskamp/evenement
- clinics
- gebruik talent/instructie ruimte
- gebruik technische analyse apparatuur
- snelle toegang tot sportarts/fysiotherapeut
- diverse fysieke testen
- begeleiding bij belangrijke wedstrijden

Het programma is ook bij de Atletiekunie aangemeld. Tussen alle atleten en hun ouders/verzorgers en het bestuur van Stichting Topsport Groningen Atletiek wordt een overeenkomst getekend, waarin de wederzijdse verplichtingen vastgelegd zijn.

Hoe verloopt de instroomprocedure?

Twee maal per jaar, op 1 oktober en 1 april, kunnen nieuwe talenten instromen.

Talenttrainers overleggen met de jeugdtrainers van Groningen Atletiek over potentiële kandidaten voor de talentgroep. Potentiële talenten worden geïnformeerd door het bestuur en uitgenodigd door de trainers voor enkele proeftrainingen. Zijn de ervaringen van beide kanten positief, dan doet de talentrainer een voorstel aan het bestuur van de Stichting Topsport Groningen Atletiek om de betreffende atleet toe te laten treden tot het talentteam.

De talenten en hun ouders/verzorgers worden uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden de wederzijdse verplichtingen besproken. Daarna kunnen de overeenkomsten getekend worden en kan de atleet toetreden tot de talentgroep.

Talenten kunnen afkomstig zijn van Groningen Atletiek, maar ook van andere verenigingen.

Uitstroom

1 oktober is het moment waarop talenten die A-junior worden uitstromen, als zij niet in aanmerking komen voor de status van topper. In sommige gevallen is het wel mogelijk om nog bij de groep te blijven trainen. De atleet kan dan echter geen gebruik meer maken van de overige faciliteiten van het talentteam.

Wat verwachten we van de atleet?

- topsport mentaliteit meebrengen en tonen
- zich houden aan met de trainers gemaakte afspraken
- optimale trainingsinzet tonen en alle trainingen bezoeken
- een trainingslogboek bijhouden

Financiële bijdrage

Atleten die lid zijn van Groningen Atletiek betalen een bijdrage voor de extra faciliteiten. Momenteel is dit 150,- op jaarbasis, bovenop de contributie van Groningen Atletiek.

Atleten die geen lid zijn van Groningen Atletiek kunnen wél lid worden van de talentgroep. De volgende specifieke afspraken gelden dan:

  • Het eerste jaar mag de atleet lid blijven van de eigen vereniging (dus daar de contributie betalen en voor wedstrijden uitkomen); atleet heeft dus geen financiële verplichtingen richting Groningen Atletiek; daarnaast betaalt de atleet de financiële bijdrage aan het talentteam, deze bedraagt 200,- op jaarbasis.
  • In het tweede jaar moet de atleet trainingslid worden van Groningen Atletiek (en het lidmaatschapsgeld daarvoor betalen); daarnaast betaalt de atleet de financiële bijdrage aan het talentteam, deze bedraagt    200,- op jaarbasis. 
  • In het derde jaar moet de atleet wedstrijdlid van Groningen Atletiek zijn; financiële bijdrage aan het talentteam bedraagt    150,- op jaarbasis (bovenop de contributie van Groningen Atletiek).

De atleet mag ook besluiten direct in het eerste of tweede jaar wedstrijdlid te worden van Groningen Atletiek.

Organisatie

Onderstaand model geeft weer hoe een en ander wordt georganiseerd:

alt

 

 

 

Laatst aangepast op donderdag, 17 november 2011 13:08